poniedziałek, 31 marca 2014

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Organizator - Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Konkurs daje możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz spotkania z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe, publikacje i wystawy oraz prezentację prac w Internecie.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich rodzin.

2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 20 x 31 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się maksymalnie dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie maksymalnie 20 x 31 cm, każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca).

3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.

4. Zdjęcia muszą mieć walor artystyczny.

5. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

6. Wywołane zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Darłowskiego Ośrodka Kultury, ul. Morska 56, 76-150 Darłowo z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Mama Córka". W kopercie należy umieścić płytę CD (dopuszczalne formaty plików: tiff, jpg) z plikami cyfrowymi oraz małą kopertę z godłem/nickiem, w której należy umieścić podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie autora (wzór w załączniku nr 1)

7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: godło (nick) i tytuł pracy.

8. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip - tel. 94 3142629 lub e-mail: kultura@darlowo.pl

Podział nagród: Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych gości. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

I nagroda (finansowa o wartości 1500 zł), II nagroda (finansowa o wartości 500 zł), III nagroda(finansowa o wartości 300 zł)

Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy przyznane przez organizatorów. Nagrody nie odebrane przez laureatów do 30 czerwca 2014 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.
Terminarz Konkursu Nadsyłanie prac do - 16 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Informacja o wynikach konkursu do - 26 maja 2014 r. dostępna na stroniewww.dokdarlowo.pl; Data wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej będzie podana wraz z wynikami.
Zwrot prac nienagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji w sekretariacie Darłowskiego Ośrodka Kultury, Kino Bajka ul. Morska 56, 76-150 Darłowo. Dalsze szczegóły konkursu znajdują się na stronach internetowych DOK i miasta Darłowo.
darlowo.pl